historie >> pagina 3
De historie van Espel...
<< pagina 1  |  << pagina 2  |  pagina 3
 Al heel vroeg werd er een afdeling van de Landelijke Rijvereniging opgericht. Er was een rijbaan ingericht op het terrein achter de loods, waar André Buis nu zijn uienbedrijf heeft. Marinus Verbeek was de instructeur. Otto Boerma, Matthijs van Gaalen, Jacob Jan Homan, Bart ten Bosch en andere paardenliefhebbers speelden een rol bij het opstarten van die activiteiten.
 Very early, a division of  the National Riding Society was set up. A horseback riding trail was made on the grounds  behind the storage barns where André Buys now has his onion business. Marinus Verbeek was the instructor. Otto Boerma, Matthijs van Gaalen. Jacob Jan Homan, Bart ten Bosch and other horse lovers played a role in starting  these activities.
Click to enlarge...
 Foto-collage tuinders- en paardensportvereniging
>> klik de foto voor een groter exemplaar
 Photo collage gardeners and equestrian society
>> click the image to enlarge
 In het kamp kwam wekelijks een groep vrouwen bij elkaar. Het breiwerk namen ze mee, want je kon toch niet zo maar een avond met je handen stil zitten. Ze legden per avond een dubbeltje in om de onkosten te drukken. Deze vrouwen sloten zich in november 1951 aan bij de landelijke organisatie Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Er kwamen regelmatig sprekers naar het kamp om een lezing te geven over een onderwerp. In die jaren had nog lang niet iedereen een rijbewijs en auto, zodat de sprekers meestal een nacht overbleven bij één van de bestuursleden. Later splitsten de vrouwen zich op in vier verenigingen. Om weer vele jaren later samen avonden te organiseren.
 Every week a group of women in the camp got together. They took their knitting because you just couldn’t sit around if you could do something useful. They paid a dime per evening to keep the costs down. This group of women joined the national society of countrywomen. Speakers came to the camp regularly to give a speech about a topic of current intersest. In those years having a driver’s licence and a car was not very common and the speakers had to spend the night at one of the executive members’ houses. The women later split up into four different societies and many years later organized events together.
 Er werden sportvelden aangelegd ten zuiden van het dorp. Voetbalvelden eerst, later een ijsbaan, tennisbanen en een Jeu de Boule baan. In eerste instantie was de gymnastiekzaal bij kerkcentrum Una Sancta, totdat deze volgens landelijke normen niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. Toen kwam er een nieuwe sportzaal tegenover Basisschool De Ark. Dit is een Oecumenische school ontstaan in 1975 na een fusie van RK school en de Christelijke lagere school. De Openbare school moest in 2000 opgeheven worden wegens te weinig leerlingen.
 Sport playing fields were were laid out south of the village. First football (soccer) fields, later a skating rink,tennis courts and a Jeu de boule area. At first, the gymnasium was at the church,  Una Sancta, until it no longer conformed to the government requirements. A new gym was built across from the elementary school, De Ark. This ecumenical school came into exsitence in 1975 as a result of an amalgamation of the RC and the Christian elementary schools. The Public school had to close in 2000 because its enrolment was too low.
Click to enlarge...
 Foto-collage verenigingen Espel
>>
klik de foto voor een groter exemplaar
 Photo collage of the different recreational clubs and societies in espel.
>> click the image to enlarge
 De voetbalvereniging, ijsclub, tennisvereniging werden opgericht en zijn nog steeds actief. Toen Piet en Hennie de Raat café restaurant De Ducdalf gingen runnen werden er veel andere verenigingen opgericht zoals de toneelvereniging, de kaartclub, de carnavalsvereniging met dansmariekes. Er werden Rik avonden georganiseerd en op donderdagavond een Soos, voor mannen. Daar was het gezellig en menig maal kon men de mannen zwalkend in de kleine uurtjes naar huis zien gaan. Ook de volkstuinvereniging had hier haar gezellige vergaderingen. De Visclub organiseerde menig maal een reisje om op de Noordzee te vissen. Later werd mede door initiatief van Piet de Raat en toenmalig voorzitter van Dorpsbelang Espel Cees Huijbrechts een bowling centrum opgericht in de voormalige Christelijke Lagere School aan de Keggehof. De bowlingvereniging Espelo, die daarna ontstond is ook een actieve club die veel leuke evenementen organiseert en een zomer- en wintercompetitie heeft voor senioren en jeugd.
 The football(soccer) association, iceclub, tennnisclub were set up and are still active. When Pete and Hennie de Raat managed the café and restaurant “De Ducdalf” and many more clubs and associations were created for activities such as drama, playing cards,and carnaval with its dancing girls. Rik (a card game) evenings were organized and a club for men on Thursday evenings. That was extremely enjoyable and quite often you could see the men staggering home in the wee hours of the morning. The garden plots association also had very pleasant meetings. The Fishing Club organized a few fishing trips to fish in the North Sea.. Later Piet de Raat and Cees Huijbrechts, the chairman of the town counci, created a bowling centre in the former Christian elementary school on the Keggehof. The Bowling Association that later came into being is still an active club that organizes a lot of  great events and summer and winter competions for youth and seniors.
Click to enlarge...
 Opening Bowlingcentrum
>>
klik de foto voor een groter exemplaar
 The official opening bowling centre
>> click the image to enlarge
 Bowlingcentrum nu
 The Bowling centre today
 Als je nu Espel nadert vanuit het zuiden, dan vallen de negen loodsen van Envoort op. De eerste werd in de zomer van 1959 gebouwd door de heer Poland. Hij was in die tijd aardappelhandelaar en liet een koel-, vries- en sorteerbedrijf bouwen. Later werd dit bedrijf overgenomen door Nico van der Voort en inmiddels zijn hier meerdere bedrijven gevestigd. Achter deze schuren bevinden zich de begraafplaats, volkstuinen, ijsbaan en andere nieuwere bedrijven zoals garagebedrijf Vogel, houthandel Vredeveld en zand- en grindhandel De Wolf. Ook de verschillende loonbedrijven Van Dun, voorheen Van Andel, Oegema - Wieringa en loonbedrijf Blok zijn aan deze kant van Espel te vinden. De dorpssmederij van Tubben is nu Landbouwmechanisatiebedrijf Gebroeders Blok.
Espel was en is een bloeiend dorp met nu ruim 1400 inwoners.
 If you approach Espel from the south, Envoort’s nine storage barns will attract your atttention. Thee first ones were built in the summer of 1959 by Mr. Poland. He was a potato dealer at that time and and he had a cold storage barn and potato sorting and grading facilities. This business was later taken over by Nico van der Voort but various businesses are now located in the barns.Behind these barns you will find the cemetary, garden plots, outdoor skating rink and new businesses such as Vogel’s garage, Vredeveld’s wood and De Wolf’s sand and gravel. Various agricultural custom work businesses  such asVan Dun, previously Van Andel, Oegema – Wieringa and Blok are also located on this side of Espel. Tubben’s smithy has become Blok brothers  farm machinery sales and maintenance.
Espel was and still is a flourishing community with a present population of  1400.
Click to enlarge...
 Espel vanaf de Una Sancta toren
>>
klik de foto voor een groter exemplaar
 Espel: view from the church tower of Una Sancta.
>> click the image to enlarge
 
reageren ?
 
<< pagina 1  |  << pagina 2  |  pagina 3
 
   e a l z e   n a m m e n   -   g r a p h i c   d e s i g n   To the top of this page...
home | nieuws | agenda's | espel | historie | rondleiding
fotoreportages | onderwijs | recreatie | verenigingen | kerken
bedrijven | dorpskrant | dorpsbelangen | mfc | gastenboek | contact